De opbouw van mijn werk komt tot stand vanuit thema's zoals mystieke symboliek, de gelaagdheid van symboliek en de gelaagdheid van 'onze werkelijkheid'. Het interesse- en onderzoeksgebied begeeft zich daarbij tussen de uitersten van deze gelaagdheid en de verschillende gradaties hiertussen. De nadruk ligt vooral op hoe deze verschillende lagen zich tot elkaar verhouden en met elkaar corresponderen en communiceren. De verbinding en gelaagdheid tussen licht en donker, uiterlijk en innerlijk, onderbewustzijn en hoger bewustzijn, vormen hierin voornamelijk een leidraad. De ontwikkeling van mijn werk verdiept zich momenteel, binnen deze aanwezige thematiek, door een abstrahering van het figuratieve.

Fotografie is heden ten dage een belangrijk fundament bij de realisatie van mijn werk. Het medium pakt een moment in tijd en ruimte, houdt als het ware een laag van 'de werkelijkheid' vast en fixeert deze. Enerzijds plaats ik specifiek gekozen symbolische elementen in een context, anderzijds ontvouwt de natuur zich als het toneel waarmee een intuïtieve communicatie wordt aangegaan. Hierbij maak ik soms gebruik van gearrangeerde reflectie. Tevens dienen zwart/wit fotoprints als uitgangspunt voor het zichtbaar dan wel onzichtbaar maken van gradaties van licht middels een handmatige bewerking. Deze bewerking op groot formaat is een langdurig meditatief proces waarin ik een verbinding creëer met het onderwerp.

 

The structure of my work is created from themes like mystic symbolism, the stratification of symbolism and stratification of "our reality". The area of my interest and research by this process moves between the extremes of these layers and the various gradations in between. The focus is particularly on how these different layers relate to each other and correspond and communicate with each other. The connection and stratification between light and dark, outer and inner, subconscious and higher consciousness, primarily provide guidance. The development of my work currently deepens, within this existing theme, by an abstraction of the figurative.

Nowadays photography is an important foundation for the realization of my work. The medium takes a moment in time and space, as it were holds a layer of "reality" and fixates it. On the one hand I place specifically chosen symbolic elements in a context and on the other hand nature unfolds itself as the stage with which an intuitive communication is made. Sometimes I make use of arranged reflection. Black and white photoprints also serve as a starting point for making different stratification of light visible or invisible through a manual process. This process on large format is a long meditative practice in which I create a connection with the subject.